Algoritmy yadernoy bezopasnosti: Nekotorye algoritmy obosnovaniya yadernoy bezopasnosti na AES s VVER 41,90 EUR*